تابلوی برق فلزی صنعتی

تابلوی برق فلزی صنعتی و ساختمانی عرضه انواع تابلو در ابعاد مختلف و نوع جنس و کارایی با بهترین کیفیت ، بهترین قیمت و ارسال پستی به سراسر کشور

تابلوهای برق داخل ساختمان

   تابلوهای برق داخل ساختمان به سه دسته تقسیم می شوند:

۱- تقسیم واحد

۲- عمومی

۳- کنتور

تابلوی اصلی فشار ضعیف: در پست برق و به طرف فشار ضعیف ترانس متصل بوده و برق مجموعه را توزیع و کنترل می کند.

تابلوهای نیمه اصلی فشار ضعیف: تابلوهای برق بلوک ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع کرده و یا از تابلوی اصلی تغذیه می شود.

تابلوهای فرعی تأسیسات و تجهیزات: به منظور توزیع و کنترل سیستم های برقی ویژه در برخی ساختمان ها مانند موتورخانه، آشپزخانه، رختشوی خانه و … تابلوهای فرعی استفاده می شوند که از تابلوی اصلی تغذیه می شوند.

تابلو فرعی روشنایی: این تابلوها به منظور توزیع و کنترل برق روشنایی و پریزهای عمومی به کار می روند که از تابلوی اصلی تغذیه می شوند.

جعبه فلزی تابلو برق ( عقیق الکتریک

ﺑﺪﻧۀ ﺗﺎﺑﻠﻮ وظیفۀ ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. بدنه از ﻣﻮاد ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ، ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻳﺎ آﻫﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﭘﻮﺳﺘﻪ ای ﺳﺮد، ﻧﻮرد ﺷﺪه، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی آﻫﻨﻲ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ موارد زیر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲشود.

  • محل استقرار تابلو
  • محل ورود و خروج هادی ها
  • شکل بدنه (ایستاده، دیواری، بیرونی، درونی و …)
  • فرم ساخت تابلو (یکپارچه، مجزا از هم)
  • قابلیت دسترسی به اجزای تابلو
  • نحوۀ آرایش تجهیزات، محیط نصب تابلو و اﺑﻌﺎد آن

انواع تابلو برق از نظر ساختار

– تابلوهای METAL ENCLOSED: این تابلوها محفظۀ تمام بسته فلزی بوده و تمام تجهیزات الکتریکی اعم از کلیدها، ترانس های جریان و ولتاژ، لوازم اندازه گیری، شینه ها و … در داخل آن نصب می شود.

– تابلوهای METAL CLAD: نوعی از تابلوهای METAL ENCLOSED بوده که در آنها، محفظه های مختلف از یکدیگر تفکیک شده اند. این امر موجب می شود تا اگر خطایی در یکی از محفظه ها اتفاق افتد، این خطا به محفظه های دیگر منتقل نشده و سایر محفظه ها نیز تحت تأثیر آن آسیب ندیده و محفوظ بمانند.

پیشنهاد ویژه خرید : تابلوی برق فلزی صنعتی

نمایش یک نتیجه

سبد خرید
به بالای صفحه بردن